Deklaracja dostępności serwisu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego
www.zgkimsokolka.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-05-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-12-28. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-12-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport o stanie zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Lewosz, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857112208. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do

Rzecznika Praw Obywatelskich

 

.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sokółce

Adres organu odwoławczego: ul. Plac Kościuszki 15, 16-100 Sokółka

Adres e-mail organu odwoławczego:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon organu odwoławczego: 857112208

Dostępność architektoniczna

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 15, 16-100 Sokółka

Do budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce prowadzi jedno wejście - główne od strony ulicy Plac Kościuszki. Pokój Sekretariat / Kadry, Referent ds. Mieszkaniowych, Dyrektor, Administrator i Kierownik Działu Obsługi Technicznej znajdują się na I piętrze. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I piętrze. Petenci mogą na I piętrze załatwiać sprawy dotyczące przydziału mieszkań, administrowania budynkami, a także zgłaszanie różnego rodzaju awarii administrowanych budynków. Na drugim piętrze znajduje się Księgowość oraz cześć działu technicznego .

W budynku na drugim piętrze znajduje się toaleta.

W urzędzie nie ma windy, oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.