TE.220.01.2018JC

Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Uzbrojenie i przygotowanie terenu oraz posadowienie 8 kontenerów mieszkalnych.

Załączniki do pobrania (*pdf):

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa.

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budowa napowietrznego przyłącza energetycznego.

5. Szczegółowa specyfikacja techniczna - przebudowa i budowa podziemnych sieci wodociągowych.

6. Szczegółowa specyfikacja techniczna - kanalizacja sanitarna.

7. Projekt budowlano - wykonawczy.

8. Warunki przyłącza elektrycznego.

9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budowa ośmiu kontenerów.

10. Przedmiar robót.

11. Profil sieci wodociągowej.

12. Plan Kontenery.

13. Przedmiar wykonania sieci wodociągowej.

14. Specyfikacja techniczna przebudowy sieci.


 15. Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym.


 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.